Home செய்திகள்இலங்கை நன்றி உணர்வு இலங்கை மக்களின் தனித்துவமான பண்பாகும்..! இனம், மதம், மொழி கடந்து சுபீட்சத்தை கொண்டுவருவேன்.. பொங்கல் வாழ்த்தில் ஜனாதிபதி…